Doel van de oudercommissie

   De belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

   De communicatie te bevorderen tussen het kindercentrum, de ouders, de oudercommissie en de medewerkers.

   De betrokkenheid bij het kindercentrum te vergroten van alle ouders en een actieve deelname.

   Kritische factoren zijn belangenbehartiging, advies en instemmingsrecht en het bevorderen van de communicatie.

devider5

Taak oudercommissie

Binnen Saffana’s kindercentrum heeft de oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol. Zij brengen advies uit over het beleid en behartigen de belangen van de individuele ouder binnen Saffana’s kindercentrum. In de oudercommissie nemen ouders zitting die ook gebruik maken van de dienstverlening van Saffana’s kindercentrum. Vanuit de organisatie neemt de vestigingsmanager zitting in de oudercommissie. Ouders kunnen zich bij de leiding van Saffana’s kindercentrum aanmelden voor de oudercommissie, waarnaar het zal worden voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie zal de desbetreffende ouder uitnodigen om een oudercommissievergadering bij te wonen. Het (her)kiezen van de leden wordt uitgevoerd in overeenstemming met het reglement van de oudercommissie.

devider5

Oudercommissieoverleg

De oudercommissie komt eens in de zes weken bijeen. De voorzitter van de oudercommissie zorgt voor de agenda en eventuele bijlagen. Vervolgens zorgen zij ervoor dat deze wordt verspreid onder de leden van de oudercommissie. Vaste agendapunten die terug komen in de vergadering zijn:
   Pedagogisch beleid binnen de organisatie
   Thema avonden
   Nieuwsbrief
   Onderwerpen die verder nog ter tafel komen.
Overige agendapunten kunnen worden ingebracht bij de voorzitter van de oudercommissie, met inachtneming van afgesproken aanlevermomenten. De oudercommissievergadering wordt geleidt door de voorzitter van de oudercommissie.

devider5

Informeren ouders

Individuele ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en de overlegmomenten van de oudercommissie. Dit gebeurt middels een nieuwsbrief die één keer per zes weken uitgebracht wordt door de oudercommissie.

Leden en mailadres van de oudercommissie:

leden oudercommissie: Fauwzya (VZ),  Saskia, Charlotte, Shelby en Madelein

Mailadres: oudercommisie@saffanas.nl

 

(c) Copyright 2019 | Alle rechten voorbehouden